I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между СМ ФАРМА ЕООД, гр. София, ул. Шипченски проход 49, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.hranitelnadobavka.bg, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: СМ Фарма ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Шипченски проход 49
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул. Шипченски проход 49
4. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. Шипченски проход 49
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 206270816
6. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
(3) Българска агенция по безопасност на храните
Адрес: гр. София, бул. Данаил Николаев №7
http://www.babh.government.bg/bg/
8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG202415214

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет hranitelnadobavka.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. (5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ или „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Ползвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
(7) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Ползвателите и без извършването на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. (2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателят чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства. (8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;
Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
Предоставяне на данни за извършване на доставката;
Избор на способ и момент за плащане на цената.
Потвърждение на поръчката;
(2) Ползвателите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
– В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
– При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
(8) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или електронна поща.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. (2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика. Потребителите могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
(3) Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика.
(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.
(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(8) Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на електронния магазин.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
(4) Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.

Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели, които имат регистрация. (2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ,

ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА HRANITELNADOBAVKA.BG (http://hranitelnadobavka.bg)

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от СМ ФАРМА ЕООД информационни услуги и ресурси посредством уебсайта HRANITELNADOBAVKA.BG (http://hranitelnadobavka.bg/)(„Общите условия”) и урежда отношенията между СМ ФАРМА ЕООД и всеки един от потребителите на достъпните през посочения уебсайт информационни услуги и ресурси.

І. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.2. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.3. СМ ФАРМА ЕООД (наричано по-долу „СМ ФАРМА”) e търговското дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 206270816, със седалище и адрес на управление: гр. София 1111, район „Слатина”, бул. „Шипченски проход” № 49, тел. (+359) 8591093, e-mail: OFFICE@HRANITELNADOBAVKA.BG, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност с номер по ЗДДС: BG206270816, предоставящо посредством администрирания от него Уебсайт информационните ресурси и услуги, предмет на настоящия договор.

1.4. „Интернет страница” е част от Уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.5. „Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.6. „Непоискани търговски съобщения“ са Търговски съобщения, изпратени без предварително искане от страна на получателя.

1.7. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва предоставяните през Уебсайта информационни услуги и ресурси.

1.8. „Потребителско съдържание” е всеки текст, файл, изображение, адрес на Интернет страница или друг материал, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на Сървър на СМ ФАРМА, включително, но не само, посредством публикуване на коментари и мнения относно информационни ресурси, разположенина Уебсайта,с оглед те да бъдат достъпни чрез Уебсайта за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.

1.9. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

1.10. „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.11. “Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

1.12. „Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, Електронни препратки или други материали и ресурси.

1.13. „Уебсайтът“или „Уебсайтът hranitelnadobavka.bg” е уебсайтът HRANITELNADOBAVKA.BG (http://hranitelnadobavka.bg/), собственост на СМ ФАРМА, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.

1.14. „Услуги” са услугите, предоставяни посредством Уебсайта.

1.15. „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на ПОТРЕБИТЕЛЯ, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1. СМ ФАРМА чрез Уебсайта предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ за лично ползване комплекс от ресурси и услуги, определени като предоставяни свободно на съответните Интернет страници в Уебсайта („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания, които включват:

1. Достъп до информационни ресурси, включително текстови и графични, материали, новини, информация за продукти, данни за партньори и др., публикувани в Уебсайта;
2. Достъп до коментари на други ПОТРЕБИТЕЛИ относно съдържанието на Уебсайта, включително относно конкретни публикувани текстови, графични и други материали;
3. Услуги, свързани с търсене по зададени от ПОТРЕБИТЕЛЯ под формата на ключови думи критерии и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайта;
4. Други услуги, които СМ ФАРМА развива и обогатява.

Услугите, предоставяни от СМ ФАРМА чрез Уебсайта, са услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия, като конкретните Услуги, тяхното съдържание и условията за предоставянето им се публикуват на съответните Интернет страници в Уебсайта.

2.2. СМ ФАРМА предоставя безвъзмездно за лично ползване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, без предварителна регистрация, уеб-достъп до всички публикувани и публично достъпни в Уебсайтаресурси, като:

1. текстови, графични и други материали, разработени от СМ ФАРМА и/или неговите партньори;
2. коментари на ПОТРЕБИТЕЛИ относно съдържанието на Уебсайта, както и относно публикуваните текстови, графични и други материали;
3. услуги, свързани с търсене по зададени от ПОТРЕБИТЕЛЯ под формата на ключови думи критерии и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайта;
4. други ресурси, достъпни за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

2.3. Когато е предвидена възможност за това, използването на част от Услугите на Уебсайта е възможно само след предварителна идентификация на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез използване на предварително създаден от последния потребителски профил в посочени от СМ ФАРМА Интернет платформи и/или социални мрежи. Такива Услуги са, без да се ограничават до, следните Услуги:

1. Възможност за публикуване на Уебсайта на коментари относно съдържанието му, включително относно конкретни публикувани текстови, графични или други материали;
2. Възможност за споделяне с приятели на съдържанието на Уебсайта, включително на конкретни публикувани текстови, графични или други материали;
3. Други услуги, предоставяни на ПОТРЕБИТЕЛИ след идентификация.

2.4. СМ ФАРМА предоставя възможност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да изпращат запитвания до СМ ФАРМА чрез попълване на предвидена за това форма на Уебсайта и след посочване от ПОТРЕБИТЕЛЯ на име и валиден електронен пощенски адрес.

2.5. Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между ПОТРЕБИТЕЛЯ и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на Уебсайта. СМ ФАРМА не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

2.6. СМ ФАРМА има право да променя технологията, дизайна и вида на предоставяните Услуги по всяко време без предварително известяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.7. Услугите на СМ ФАРМА се предоставят „във вида, в който са” и СМ ФАРМА не поема никаква отговорност за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на използване на Услугите или на невъзможност за използването им поради технически проблеми, профилактика и др. СМ ФАРМА няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

2.8. Доколкото предоставяните от СМ ФАРМА Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от СМ ФАРМА.

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили идентификация през която и да е отИнтернет платформите и/или социалните мрежи, посочени от СМ ФАРМА. Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили идентификация през някоя отИнтернет платформите и/или социалните мрежи, посочени от СМ ФАРМА, като техните права са ограничени до ползване на Услугите, описани в т. 2.2.

3.2. Настоящите Общи условия не се прилагат за отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, с които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се е свързал, използвайки Услугите. Настоящите Общи условия не се прилагат за предоставяне от СМ ФАРМА на услуги, за които има отделни правила, както и за предоставянето на възмездни услуги. Отношенията между СМ ФАРМА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по предоставяне на тези услуги са предмет на отделен договор между страните.

3.3. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на Интернет страница с адрес www.hranitelnadobavka.bg по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка Интернет страница от Уебсайта. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на Уебсайта, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта, както и чрез натискане на Електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. Ако ПОТРЕБИТЕЛ не е съгласен, с което и да било от изискванията, предвидени в тези Общи условия, същият следва да не използва Уебсайта или която и да е от Услугите.

3.4. За да може да използва услугите по т. 2.3. на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се идентифицира през която и да е отИнтернет платформите и/или социалните мрежи, посочени от СМ ФАРМА чрез въвеждане на своето потребителско име и парола.

3.5. С идентифицирането си по начина, описан в т. 2.3., ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до всички предлагани от СМ ФАРМА посредством Уебсайта Услуги, като определени данни за ПОТРЕБИТЕЛЯ се изпращат директно и автоматично към СМ ФАРМА от профила, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ има в съответната платформа или социална мрежа. Такива са, без да се ограничават до, име и профилна снимка. С идентифицирането си по начина, описан в т. 2.3., ПОТРЕБИТЕЛЯТ изразява своето изрично съгласие да бъде осъществен достъп до данните му в съответната платформа или социална мрежа и те да бъдат предоставени на СМ ФАРМА.

3.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че данните, които предоставя при използване на Услугите, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. Представянето за друго лице и използването на псевдоними се забраняват. В случай на предоставяне на неверни данни, СМ ФАРМА има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

4.1. Договорът между СМ ФАРМА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се сключва на български език и поражда действие между страните от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в раздел III.

4.2. Договорът има действие до преустановяване на ползването на Услугите на Уебсайта на СМ ФАРМА от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

V. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

5.1. С оглед периодично допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от СМ ФАРМА. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

5.2. СМ ФАРМА довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ извършените промени чрез публикуването им на Уебсайта. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора в 1-месечен срок от уведомяването по описания по-горе начин.

5.3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможността да заявят в срока по т. 5.2 чрез изпращане на съобщение до СМ ФАРМА, че отхвърлят промените. В случай че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от СМ ФАРМА, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и СМ ФАРМА за ползване на услугите, предоставяни чрез Уебсайта, при което СМ ФАРМА има право незабавно да изтрие от Сървърите си цялото разположено от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание.

5.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ изразява несъгласието си с промените на Общите условия, като преустанови ползването на Услугите.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

6.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от СМ ФАРМА услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и достъп до Интернет.

6.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта, с оглед ползването им за лични нужди при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от СМ ФАРМА за всеки отделен вид Услуга. За да може да ползва Услугите, описани в т. 2.3., ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да се идентифицира чрез използване на предварително създаден от последния потребителски профил в посочени от СМ ФАРМА Интернет платформи и/или социални мрежи.

6.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до всякакво съдържание, публикувано на Уебсайта, единствено за лично ползване, при ползване на нормалната функционалност на Уебсайта.

6.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява достъп до съдържание, публикувано на Уебсайта, чрез каквато и да е друга технология или средства различни от технологиите и средствата,
предоставени от Уебсайта на СМ ФАРМА и реализирани чрез нормалната функционалност на Уебсайта. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не използва, копира и разпространява публикувано на Уебсайта съдържание за каквито и да било търговски цели.

6.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да се придържа към условията, определени от СМ ФАРМА, във връзка с особеностите на Услугите по отношение типа на режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от СМ ФАРМА и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на Услугите.

6.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да разполага на Сървър на СМ ФАРМА Потребителско съдържание под формата на коментари към конкретни материали, разположени на Уебсайта, при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

6.7. Когато такава възможност е предвидена, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право чрез функция за споделяне да инкорпорира съдържание, вкл. Потребителско съдържание, публикувано на Уебсайта, в негови лични уебсайтове с нетърговски цели. Когато използва тази функция, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен ясно да посочи, че източникът на съдържанието в уебсайта е Уебсайтът hranitelnadobavka.bg и да предостави електронна препратка към Уебсайта. Когато използва тази функция, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да прави никакви изменения на съдържанието и не следва да използва функцията за споделяне за търговски цели.

6.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от СМ ФАРМА Услуги да не зарежда, да не предлага за публикуване, разполага на Сървър на СМ ФАРМА и да не разпространява или прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание, както и всякакви други материали или Електронни препратки към такова съдържание:

а) което противоречи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, общоприетите норми на добрите нрави и морала;
б) което е обект на права на интелектуална или индустриална собственост на трети лица, освен със съгласието на носителя на правото;
в) което представлява търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация, чието разкриване е забранено от договор, закон или от акт на компетентен държавен или общински орган;
г) съдържащо информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния носител, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
д) съдържащо лични данни относно трети лица или друга защитена от закона информация, освен при спазване на всички приложими изисквания за тяхната защита, обработване и използване;
е) приканващо към или съдържащо насилие над хора или животни, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на хора или животни;
ж) изобразяващо катастрофи и други тежки инциденти или престъпления, жертви от катастрофи, инциденти или престъпления;
з) с порнографско или открито сексуално съдържание;
и) представящо или приканващо към дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци;
к) накърняващо доброто име, честта или достойнството на трети лица;
л) призоваващо към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
м) включващо съдържание с незаконен, сексистки, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна;
н) представящо или насърчаващо поведение, което застрашава опазването на околната среда;
о) съдържащо информация, подтикваща към извършване на терористична дейност и всякаква информация, свързана с тероризъм;
п) нарушаващо каквито и да е било имуществени права или законни интереси на трети лица;
р) съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване.
6.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при използване на предоставяните от СМ ФАРМА Услуги:
а) да не извършва злоумишлени действия по смисъла на тези Общи условия;
б) да не използва, копира и разпространява Потребителско съдържание, публикувано от други ПОТРЕБИТЕЛИ, или каквото и да е друго съдържание, достъпно в Уебсайта, за каквито и да е търговски цели;
в) да не осъществява политическа агитация или религиозна пропаганда;
г) да не призовава към агресия, расизъм, жестокост и други подобни действия, целящи създаване на страх, смут, паника, омраза и нетолерантност;
д) да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет потребителите съдържание чрез използване на “pop-up”, “blindlink” и др.;
е) да не пречи на правилното функциониране на Уебсайта, включително, но не само, като не нарушава процеса на идентификация на друг ПОТРЕБИТЕЛ, като на надвишава достъп предоставените му права на достъп, да не уврежда достъпа, надеждността или качеството на Услугите, предоставяни на други ПОТРЕБИТЕЛИ, както и да не използва Услугите по начин, предизвикващ отказ на обслужване;
ж) да не извлича с технически средства или по технически начин никакви информационни ресурси, или части от тях, включени в базите данни, достъпни чрез Уебсайта, и по този начин да създава своя собствена база данни в електронна или каквато и да било друга форма;
з) да не се представя за друго лице или за представител на лице, което не е упълномощен да представлява, или по друг начин да заблуждава СМ ФАРМА или трети лица за самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
и) да уведомява незабавно СМ ФАРМА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги.

6.10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от СМ ФАРМА Услуги.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СМ ФАРМА

7.1. СМ ФАРМА се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите. Независимо от горното СМ ФАРМА не гарантира, че информацията, достъпна в Уебсайта, е пълна, точна, вярна и без грешки.

7.2. СМ ФАРМА няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите. СМ ФАРМА няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на Сървърите си или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛИ посредством ползването на Услугите.

7.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство СМ ФАРМА съхранява информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на Сървър на СМ ФАРМА, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на СМ ФАРМА или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните компетентни органи по надлежен ред.

7.4. СМ ФАРМА, или лице, упълномощено от СМ ФАРМА, има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта Електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от СМ ФАРМА или трети лица, както и Електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на СМ ФАРМА или лице, упълномощено от СМ ФАРМА.

7.5. СМ ФАРМА има право да изпраща непоискани търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛЯ, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от СМ ФАРМА.

7.6. СМ ФАРМА има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите, както и да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания, включително при неспазване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на изискване по т. 6.8. или т. 6.9. по-горе.

7.7. СМ ФАРМА си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез Уебсайта, след отправяне на предизвестие чрез публикуване на съобщение в съответните Интернет страници в Уебсайта.

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи на съдържанието на Уебсайта, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, се закрилят от приложимото българско законодателство и са притежание на СМ ФАРМА и/или съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на СМ ФАРМА и предоставило за публикуване съответните материали, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

8.2. Правото на достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ до материалите и ресурсите на Уебсайта не включва правото да копира или възпроизвежда информация, или да използва защитени обекти на интелектуална или индустриална собственост, освен на незначително количество информация, предназначено само за лично ползване, при условие че такова ползване не уврежда законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална или индустриална собственост, и копирането или възпроизвеждането е извършено с нетърговска цел. Независимо от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не отстранява надписи или други знаци, указващи авторско право, права върху марки, дизайни и всякакви други надписи, свързани с права на интелектуална или индустриална собственост, от материалите, до които има достъп, независимо дали носител на правата е СМ ФАРМА или трето лице.

8.3. Всяко ползване, възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на Уебсайта, извън горните хипотези, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на СМ ФАРМА и/или неговите партньори за съответния вид използване.

8.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения, поставени от СМ ФАРМА на Уебсайта с оглед предотвратяване или ограничаване на ползването на съдържанието на Уебсайта в нарушение на настоящите Общи условия.

8.5. С разполагането на всеки информационен материал, ресурс, изображение или друго съдържание на Уебсайта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на СМ ФАРМА правото да го използва, записва, съхранява, възпроизвежда, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, за нуждите на и във връзка с предоставянето на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходното изречение се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на Сървър на СМ ФАРМА, както и за разумен срок след премахване или изтриването му. Предоставеното право на СМ ФАРМА включва правото да използва Потребителското съдържание за нуждите на промотиране или реклама на СМ ФАРМА и Уебсайта в други медии и/или в преработен вид, включително правото да сублицензира ползването на Потребителското съдържание на други медии във връзка с развиването на дейността на СМ ФАРМА.ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е носител на авторски права или други права на интелектуална собственост, или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, включително правото да сублицензира ползването на съответния материал,като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на страниците на Уебсайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица.

8.6. С разполагането на всяко Потребителско съдържание на Уебсайта ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и предоставя на СМ ФАРМА правото да използва по своя преценка графични изображения, рекламни формати и други при оформянето на страниците от Уебсайта, на които се визуализира Потребителското съдържание. С разполагането на всяко Потребителско съдържание на Уебсайта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и предоставя на всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ неизключителното право на достъп до публикуваните материали, правото да ги ползват и възпроизвеждат по начина, осигурен от СМ ФАРМА чрез Услугите, без да дължат възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по тази точка се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на Сървър на СМ ФАРМА, както и за разумен срок след премахване или изтриването му.За избягване на всякакво съмнение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява, че другите ПОТРЕБИТЕЛИ могат да използват или възпроизвеждат Потребителско му/ѝ съдържание на личните си уебсайтове чрез използване на функции за споделяне, когато такива изрично са предоставени от СМ ФАРМА, както и да предлагат достъп на неограничен брой лица до Потребителско му/ѝ съдържание от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях за нетърговски цели.

8.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на Услугите, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.

8.8. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител и желае да отправи сигнал за установено нарушение на права на интелектуална собственост, свързано с Потребителско съдържание, разположено в Уебсайта, той следва да изпрати уведомление на адреса или електронния пощенски адрес по т. 1.3. Уведомлението за твърдяното нарушение трябва да бъде в писмена форма и да има най-малкото следното съдържание:

а) Подпис (вкл. квалифициранелектронен подпис) на лицето или надлежно упълномощен представител на лицето – носител на правото, за което се твърди, че е нарушено;
б) Пълномощно, в случай че уведомлението е подадено чрез пълномощник;
в) Конкретно посочване на Потребителското съдържание, за което се твърди, че е налице нарушение (в случай, че се твърди нарушение по отношениe на няколко материала – изчерпателен списък на всички материали), както и посочване на точен URL, позволяващ идентификация на Потребителското съдържание;
г) Информация, достатъчна за СМ ФАРМА, за да може да се свърже с подалото уведомлението лице, като пълни имена, адрес, телефон и адрес на електронна поща (анонимни уведомления не се разглеждат);
д) Декларация на лицето, подало уведомлението, че добросъвестно вярва, че използването на Потребителското съдържание по описания начин не е позволено от носителя на правата на интелектуална собственост, негови представители и агенти или от закона;
е) Декларация, че информацията в уведомлението е вярна и че подалото го лице действа в качеството си на носител на правото, за което се твърди, че е нарушено, или негов надлежен представител и съответно доказателства, удостоверяващи собствеността върху правата.
СМ ФАРМА по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

8.9. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че достъпът до Потребителско съдържание, публикувано от него, е ограничен неоснователно, той следва да изпрати писмено уведомление до СМ ФАРМА със съдържанието и по реда, предвиден в т. 8.8. След получаване на уведомлението, СМ ФАРМА го препраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ, подал уведомление по т. 8.8. и по своя преценка предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

IХ. ОТГОВОРНОСТ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. При копиране или възпроизвеждане на материали и ресурси вън от допустимото съгласно настоящите Общи условия, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на СМ ФАРМА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи на СМ ФАРМА неустойка в размер на 2 000 (две хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава СМ ФАРМА от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

9.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети СМ ФАРМА и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Потребителско съдържание или друга информация и материали, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от СМ ФАРМА Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

9.3. Вън от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети СМ ФАРМА, както и всяко трето лице, за вредите, които са претърпели във връзка с неправомерно използване на Услугите от ПОТРЕБИТЕЛЯТ или вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

9.4. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на СМ ФАРМА и на трети лица при ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни.

9.5. Задълженията на лицата по настоящия раздел IХ продължават действието си и след прекратяване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително и след преустановяване на дейността и съществуването на самия Уебсайт или на СМ ФАРМА.

9.6. СМ ФАРМА полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но няма задължението и не гарантира, че безплатно предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ или ще задоволят негови конкретни или специфични нужди, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. Страните се съгласяват, че СМ ФАРМА не отговаря за непредоставянето на някои или всички от Услугите на Уебсайта. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че СМ ФАРМА не отговоря за евентуално причинени вреди или пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта, освен ако са причинени от СМ ФАРМА умишлено или при проявена груба небрежност.

9.7. СМ ФАРМА не носи отговорност за непредоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на СМ ФАРМА, проблеми дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или Сървърите на СМ ФАРМА.

9.8. Страните приемат, че СМ ФАРМА не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на СМ ФАРМА с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи СМ ФАРМА предварително уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.

9.9. СМ ФАРМА не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

9.10. Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя извлечената информация, СМ ФАРМА не отговаря за съдържанието на извлечената информация при използването на Услугата, даваща възможност за търсене.

9.11. СМ ФАРМА не носи отговорност за Потребителското съдържание, вкл. неговата вярност и законосъобразност, на Потребителското съдържание, както и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите. Освен това, СМ ФАРМА не отговаря за произтеклите за други ПОТРЕБИТЕЛИ вреди при достъпа или използването на това съдържание, предоставено им от ПОТРЕБИТЕЛЯ или станало достъпно чрез Уебсайта.

9.12. СМ ФАРМА не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани или направени достъпни от друго лице посредством или с оглед ползването на Услугите, предоставяни от СМ ФАРМА, независимо дали е дало или не съгласие за това.

9.13. Доколкото няма обективната възможност и задължението и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в Уебсайта Електронни препратки и рекламни банери или чрез използване на Услугите, СМ ФАРМА не носи отговорност за верността, законосъобразността или противоправния характер на съдържанието, услугите или материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. СМ ФАРМА не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

9.14. СМ ФАРМА не носи отговорност за наличността, качеството, надеждността, пригодността за определена цел и безопасността на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез каквато и да е публикувана в Уебсайта информация или Потребителско съдържание, или чрез публикуване в Уебсайта на Електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани на адреса на електронна пощенска кутия на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на СМ ФАРМА, то същото не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

Х. ПРАВА НА СМ ФАРМА В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

10.1. СМ ФАРМА има правото по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до и/или да изтрие от Сървърите си всяко съдържание, разположено на Уебсайта от ПОТРЕБИТЕЛЯ, да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, когато прецени, че поведението му при ползване на Услугите или Потребителското съдържание, разположено от него на Уебсайта, противоречат на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.

10.2. При получаване на твърдения от трети лица, че публикувано на Уебсайта Потребителско съдържание нарушава техни права на интелектуална собственост, както и в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ наруши право на интелектуална собственост на СМ ФАРМА, СМ ФАРМА има правото по своя преценка и без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, СМ ФАРМА има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

10.3.СМ ФАРМА няма задължение да съхранява или възстановява Потребителско съдържание или друга информация от или за ПОТРЕБИТЕЛЯ, която е изтрита от ПОТРЕБИТЕЛЯ, от СМ ФАРМА или от трето лице, независимо от причините за изтриването.

10.4. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Услугите би могло да представлява престъпление или административно нарушение, СМ ФАРМАМ има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.

10.5. В горните случаи СМ ФАРМА не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

ХІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11.1. СМ ФАРМА има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, снимка, електронен пощенски адрес (email), както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

11.2. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ публикува коментари на Уебсайта, неговото име, изображение и други посочени от него лични данни в потребителския му профил в съответната платформа и/или социална мрежа, използвана за идентификация, са достъпни за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ. Със съгласието си с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава и своето изрично съгласие посочените данни да бъдат достъпни за всички ПОТРЕБИТЕЛИ на Уебсайта.

11.3. СМ ФАРМА полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

11.4. СМ ФАРМА полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или Злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

11.5. СМ ФАРМА събира и използва информацията по т. 11.1 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, а именно за предоставяне на Услугите, за изпълнение на задължения на СМ ФАРМА, за упражняване и защита на законни права и интереси на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и на СМ ФАРМА, за предлагане на стоки и/или нови услуги, предлагани от СМ ФАРМА и трети лица, за промоции, организиране на анкети, запитвания, проучвания и промоционални игри и за статистически цели.

11.6. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до СМ ФАРМА на посочените адрес или електронен пощенски адрес (e-mail) за контакти. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е информиран, и изразява своето съгласие личните му данни да бъдат предоставяни и разкривани от СМ ФАРМА на други администратори на лични данни за целите на маркетинга и рекламата на територията на Република България и в държави в и извън Европейския съюз при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време да оттегли своето съгласие за последващо предоставяне на личните му данни на трети лица по начина, описан по-горе в тази точка.

11.7. СМ ФАРМА се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а) това е предвидено в настоящите Общи условия или ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;
б) това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на СМ ФАРМА;
в) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
г) разкриването на лични данни от СМ ФАРМА се налага за защита на правата, законните интереси и репутацията на СМ ФАРМА, свързаните със СМ ФАРМА лица или ПОТРЕБИТЕЛИТЕ;
д) информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на СМ ФАРМА за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите;
е) други посочени в закона случаи.

11.8. СМ ФАРМА си запазва правото да използва IP адресите на ПOТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване на идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да спазят настоящите Общи условия.

11.9. Извън информацията по-горе, СМ ФАРМА има правото (но не и задължението) автоматично да запазва и определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към Сървърите на СМ ФАРМА във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията се съхранява в лог-файлове на Сървъри на СМ ФАРМА и може да включва информация за Интернет страниците в Уебсайта, които ПОТРЕБИТЕЛЯ е посетил, уебсайтовете, които са препратили ПОТРЕБИТЕЛЯ към Уебсайта, уебсайтовете, които е посетил чрез електронни препратки в Уебсайта, датата и часа на тези посещения, IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, вида на Интернет браузъра, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва, използваните от ПОТРЕБИТЕЛЯ ключови думи при търсене в Уебсайта, броя ПОТРЕБИТЕЛИ, прегледали даден банер в Уебсайта, броя кликове върху банерите в Уебсайта и др. подобни. Тази информация не е идентифицираща конкретния ПОТРЕБИТЕЛ информация и се използва за неперсонализирано проучване и проследяване на потребителското поведение, навици и интереси, за анализиране на ефективността на осъществяваната реклама, за статистически цели, както и за подобряване на предлаганите Услуги. Тази информация може да бъде обработвана и съхранявана от СМ ФАРМА в персонализиран вид заедно с друга информация относно ПОТРЕБИТЕЛЯ, предоставена от него при ползването на Услугите. В допълнение, СМ ФАРМА събира лог-файлове (дата, час и съответно източник – IP адреси) в случаите, когато това се изисква от действащото законодателство, както и лог-файлове и всяка друга информация необходима за възпроизвеждане на извършени при ползване на Услугите електронни изявления от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ и за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случай на възникване на правен спор.

11.10. За избягване на всяко съмнение, СМ ФАРМА няма за цел да събира, използва, съхранява или обработва по какъвто и да било друг начин лични данни или каквато и да е друга информация, която е обект на специална закрила съгласно действащото законодателство, посредством Потребителското съдържание, публикувано от ПОТРЕБИТЕЛЯ в Уебсайта, нито следи за наличието на такива данни или информация в него. Публикуването на лични данни или друга информация, включени в Потребителското съдържание, или по друг начин при ползването на Услугите от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, е изцяло на негов риск и отговорност. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е информиран, приема и се съгласява, че всяка информация (включително лични данни), включена в Потребителското съдържание, публикувано от него, ще бъде публично достъпна за всички ПОТРЕБИТЕЛИ на Уебсайта, както и за всички трети лица, на които СМ ФАРМА може да предоставя достъп до това Потребителско съдържание или информация съгласно предвиденото в настоящите Общи условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ също така декларира и гарантира, че при публикуване на Потребителското съдържание и на каквато и да е друга информация не нарушава правата на трети лица във връзка със защитата на техните лични данни или каквито и да е други техни лични права, включително и че предварително е получил тяхното съгласие за такова публикуване (доколкото такова е необходимо съгласно приложимото законодателство).

11.11. СМ ФАРМА има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет Сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като идентифицират използваното от него крайно устройство и/или браузър. Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги. Забраната и/или изтриването на кукитата (cookies) от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ може да доведе до пълна или частична невъзможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ да достъпи до Уебсайта и/или до съществено влошаване на качеството на Услугите, за което СМ ФАРМА не носи отговорност. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време да получи информация относно съхраняваните от СМ ФАРМА в използваното от него крайно устройство данни като отправи съответно запитване към СМ ФАРМА на следния адрес на електронна поща: office@hranitelnadobavka.bg

11.12. СМ ФАРМА може да предостави възможност на трети лица да публикуват на своите уебсайтове публично достъпно съдържание от Уебсайта. Извън горното, по своя преценка ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да сподели в Уебсайта информация за себе си, която е публично достъпна на други уебсайтове. В определени страници от Уебсайта се визуализират бутони за споделяне или препоръчване на Потребителско съдържание с други уебсайтове. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и лично по своя преценка предоставя своето Потребителско съдържание (включително и лична или друга информация, която същото може да съдържа) за споделяне в други уебсайтове. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е информиран, че при използване на такива бутони за споделяне или препоръчване от трети лица, същите могат да споделят неговото Потребителско съдържание с трети лица, които са извън контрола на СМ ФАРМА и които може да са разположени и да извършват своята дейност извън територията на Република България и дори извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Настоящите Общи условия не се прилагат към така споделено Потребителско съдържание и съответно събирането, съхраняването, опазването и обработването на такава информация се подчинява на условията и правилата на тези други уебсайтове.

11.13. СМ ФАРМА има право да разпространява и предоставя публично достъпното съдържание на Уебсайта, включително всяко Потребителско съдържание, на свързани със СМ ФАРМА лица, негови бизнес партньори и всякакви други трети лица, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и се съгласява, че тези трети лица могат да публикуват това Потребителско съдържание на техните уебсайтове или медийни платформи. Същите посочват ПОТРЕБИТЕЛЯ като източник на съответното Потребителско съдържание и могат да показват и реферират към публично достъпната за него информация.

11.14. С цел извършване на техническа поддръжка и администриране на Уебсайта, както и при обработването на информация за статистически и маркетингови цели, при извършването на тестове и оценка на работата на Уебсайта, лични данни и друга информация относно ПОТРЕБИТЕЛЯ могат да бъдат разкрити на и обработвани от трети лица, на които СМ ФАРМА е възложило извършването на определени услуги, свързани с Уебсайта. Тези данни ще бъдат разкривани и съответно обработвани само до степен и в обем, който е необходим за извършването на възложената работа. Тези трети лица ще действат като обработващи личните данни от името на СМ ФАРМА лица, ще бъдат задължени да обработват съответните данни само и единствено при стриктно спазване инструкциите на СМ ФАРМА и няма да имат право да използват или да обработват по какъвто и да е друг начин личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за други цели, освен за целите, посочени в настоящите Общи условия.

11.15. Уебсайтът не е насочен към лица на възраст под 14 години. СМ ФАРМА не цели и не желае да събира и обработва лични данни относно лица под 14 години. В случай че лице под 14 години е предоставило свои лични данни без съгласието на своите родители и/или настойници, последните следва да информират СМ ФАРМА незабавно за това.

11.16. Извън предвиденото по-горе, с приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърждава, че е запознат с правата, предоставени му по Закона за защита на личните данни, включително, но не само:

а) правото на достъп до личните му данни, обработвани от СМ ФАРМА;
б) правото да поправя и актуализира своите лични данни, обработвани от СМ ФАРМА;
б) правото да поиска заличаване, коригиране или блокиране личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на приложимото законодателство;
г) правото да изиска от СМ ФАРМА да уведоми третите лица, на които е разкрило личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране на тези данни, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за СМ ФАРМА.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да упражни всяко от правата си по тази точка, като отправи съответно писмено искане към СМ ФАРМА на адреса или електронния пощенски адрес по т. 1.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да упражни правата, свързани с личните му данни, лично или чрез изрично упълномощено от него лице (с нотариално заверено пълномощно).

11.17. Разпоредбите на настоящия раздел запазват действието си след прекратяване на договора между СМ ФАРМА и ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

12.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а) преустановяване на дейността на СМ ФАРМА или прекратяване на поддържането на Уебсайта;
б) взаимно съгласие на страните за прекратяването, изразено писмено;
в) други предвидени в закона случаи.

12.2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, СМ ФАРМА има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Услугите, да прекрати достъпа до или да изтрие от Сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора СМ ФАРМА не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите, изтриването на разположеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание от Сървърите на СМ ФАРМА, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

12.3. Ако ПОТРЕБИТЕЛ желае негово потребителско съдържание да бъде премахнато след прекратяването на договора, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпрати изрична молба до СМ ФАРМА, в който случай СМ ФАРМА е длъжно да изтрие съдържанието от Сървърите си в разумен срок. Това не се отнася до лог-файловете с IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, съхранявани от СМ ФАРМА, както и всякаква друга информация необходима за идентифицирането на ПОТРЕБИТЕЛЯ и за възпроизвеждане на електронното потвърждение за съгласие с Общите условия, съхранявано при случаи на правни спорове.

ХІII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

13.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

13.2. Освен ако изрично не е предвидено друго, предвидените в тези Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайтаи други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

13.3. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалиден електронен пощенски адрес, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от СМ ФАРМА, дори ако не е било получено.13.4. Страните се съгласяват, че в случай че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

13.5. Уебсайтът се поддържа от СМ ФАРМА посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. СМ ФАРМА не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите извън територията на Република България. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.

13.6. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

13.7. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителя на „СМ ФАРМА“ ЕООД от 01.04.2021г.